Yasser Arafat, President of the Palestinian National Authority, 1999

G11
G20
G13
G2
G16
G15
G21
G14
G19

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,