Refugee family, Rafah, Gaza.

G1
G7
G12
G3
G10
G5
G6
G8
G9

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,